روزجهانی افراد دارای معلولیت

🔹دستم رانگیر راهم راهموارکن.

🔹تفاوت‌هازیباست!جامعه‌‌را، همه‌باهم‌میسازیم.

🔹به‌حقوق‌افراد‌ دارای ‌معلولیت‌احترام بگذاریم.

🔹متفاوت بله! ناتوان نه!

🔹معلولیت‌ ناتوانی‌نیست بجای ناتوانی‌ها، توانایی‌ها را ببینیم.

🔹راحتی شمانباید مانع ما باشد.
.
🔹مسئولیت اجتماعی‌هرسازمان؛ دسترس‌پذیری‌خدمات‌برای‌افراد دارای معلولیت

#اداره کل سلامت شهرداری تهران
#معلولیت بدون محرومیت
#تهران شهری برای_همه
#کانون_معلولان
#معلولان
_
۱۳تا۱۹ آذر هفته‌افراد دارای معلولیت
آغاز کمپین#معلولیت بدون محرومیت
پاییز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.