مجله تصویری شات

مجله تصویری شات تریبونی ویژه افراد دارای معلولیت یکی از مهمترین نیازهای امروز جامعه افراد دارای معلولیت داشتن تریبون های رسمی در رسانه