مرور برچسب

بیانیه

بیانیه اعتراض به دخالت سازمان بهزیستی کشور در تاسیس شبکه های موضوعی معلولان

پرواضح است که درسنوات گذشته عملکرد سازمان بهزیستی درتاسیس و نظارت بر فعالیت موسسات و انجمنها تحت عنوان “ تشكل غيردولتي” همواره از سوی جامعه هدف سازمان و فعالان اجتماعی