مرور رده

پروژه

مجله تصویری شات

مجله تصویری شات تریبونی ویژه افراد دارای معلولیت یکی از مهمترین نیازهای امروز جامعه افراد دارای معلولیت داشتن تریبون های رسمی در رسانه ملی است ، شبکه ملی معلولین جسمی