انجمن برنا

انجمن برنا بعنوان یکی از مهمترین سازمان های مردم نهاد با ورود در زمینه های مختلف بدنبال پیگیری احقاق حقوق معلولان می باشد . این انجمن با