انجمن ها

انجمن برنا

انجمن برنا بعنوان یکی از مهمترین سازمان های مردم نهاد با ورود در زمینه های مختلف بدنبال پیگیری احقاق حقوق معلولان می باشد . این انجمن با محوریت موضوعات شهری در تهران توانسته جریان سازی بسیار زیادی در زمینه مناسب سازی شهری انجام دهد . تهران بلوار آیت اله

آموزش های برتر

پروژه ها